ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA
Sunday, 20 April 2014 16:58

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽႄး ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။

သိုပ်ႇလူ
 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸတ်းပွႆး ပီႊၵွၼ်းၶမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50ပီႊ
Sunday, 20 April 2014 11:50

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊၵွၼ်းၶမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ထူၼ်ႈတဵမ် (50)ပီႊ တီႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်ႈႁပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း (RCSS/SSA)၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသွင်ပႃႇတီႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇၽူႈမီးငိုၼ်းၶဝ် မႃးယႃႉၵဝ်းၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်မီးမႃး ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ
Saturday, 19 April 2014 15:54

ၼမ်ႉႁူးတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၵိုၵ်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးမႃး ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ်တေလႆႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ဢဝ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ႁိမ်းၼမ်ႉႁူးၼၼ်ႉ ၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်း တီႈႁိမ်းမၼ်း။

သိုပ်ႇလူ
 
သၢင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်
Saturday, 19 April 2014 15:20

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း (3663)တူၼ်လႄႈ တူၼ်တႅၼ်းၸႄႈဝဵင်ႈ (52)ၸႄႈဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ၊ မိူင်း ႁူမ်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သွင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၸုမ်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တဵၵ်းၶၢၼ်း ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ
Saturday, 19 April 2014 13:45

ၸုမ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေတဵၵ်းၶၢၼ်း ၸႂ်ႉၵိၼ်လူတ်ႉၵႃးလႄႈ ႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းလူင်းၵဵပ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေႃႇပေႃးၵဵပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈတွပ်ႇတႅၼ်း သင်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၺႃးပႃးၵႂၢမ်းပွင်ႉလႃႇၸွမ်း ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၽိူဝ်ႇတႃႉတေႁဵတ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ တႃႉမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇလီႁိုဝ်?
Saturday, 19 April 2014 13:41

ၵူၼ်းတႆးမၢင်ၵေႃႉ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းသေ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းမလေးသျႃး၊ သိင်ႊၵႃႊပူဝ်ႊ ၸႃႉၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်းသေ မၢင်ႇၵိူဝ်းတႃႇႁႂ်ႈလႆႈငိုၼ်း တႃႇမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁဵတ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ/လုၵ်ႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈလပ်း လႆႈၼွၼ်းသေတႃႉ ၸွင်ႇဢူၺ်းၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဝူၼ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၸႃႉၵႂႃႇလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းလၢႆႁိုဝ်?။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႃးလႃး
Friday, 18 April 2014 12:49

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 151ႄလႈ152 ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွတ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁႄႉၵင်ႈသိုၵ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼမ်လၢႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 126

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 399 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း