ပၢင်ၵုမ် (EU) တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈတေၶိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈ
Thursday, 24 April 2014 17:43

ပၢင်ၵုမ် (EU) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 14.15.4.2014 ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႃးလွင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် လွင်ႈဢၼ်ဝႆႉ ပိူင်ႁၢမ်ႈတတ်းပိတ်ႉႁႅတ်ႉဝႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႉၶၢႆၶိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁၢမ်ႈတတ်း ပိတ်ႉႁႅတ်ႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ပီႊၼႃႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ် 4.2015 ၵူၺ်းသေ တေၶိုၼ်းပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉ
Thursday, 24 April 2014 16:58

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇလႄႈ ႁႃယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး ဝၢႆးၵိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃဝၢၵ်ႇ (ဝၢၵ်ႇမႆႉ/ယၢင်မႆႉ)ၶၢႆ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း
Wednesday, 23 April 2014 14:29

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 287၊ 152၊ 576လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ111 ၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ မတ်ႉတူဝ်လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ
Wednesday, 23 April 2014 11:45

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇမင်းၵုင်း ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် လွႆဢၢင်ႇလႄႈ လွႆသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ယွၼ်ႉပေႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၵ်းတမ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 4လုၵ်ႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၸၢႆးယွတ်ႈမိူင်း ၸၢႆးၼမ်းၸိူင်း ၽူႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇပၢႆႉ ငဝ်းတူင်ႉမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
Wednesday, 23 April 2014 10:19

 
တိူင်းသိုၵ်းရလၶ ၶူဝ်လမ် လူင်းတိၺွပ်းၽဵဝ်ႈသိမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်
Monday, 21 April 2014 15:03

တိူင်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁွင်ႉဢဝ် ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ၵၢင်ႉပွၵ်ႉၵူႈပွၵ်ႉ လႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ/လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းၽိဝ်ႈသိမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

သိုပ်ႇလူ
 
ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA
Sunday, 20 April 2014 16:58

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 126

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 141 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း